7
 min läsning

De viktigaste rollerna inom HR – idag och i framtiden

Vad gör en HR-generalist? Vilka uppgifter har en HR Stack-specialist? Vad är egentligen en Director of Wellbeing? Det finns idag många roller inom HR – det är dags att reda ut vilka som finns och vilka arbetsuppgifter de har.

Vad gör en HR-generalist? Vilka uppgifter har en HR Stack-specialist? Vad är egentligen en Director of Wellbeing? Det finns idag många roller inom HR – det är dags att reda ut vilka som finns och vilka arbetsuppgifter de har.
Abstract background, green and nay blue consisting of triangles and, squares and dots.

Det finns 4 olika typer av HR-roller

Först och främst skulle jag säga att man kan dela in HR-organisationen i fyra olika delar; HR-stöd, strategiskt HR-arbete, löneadministration samt IT-stöd inom HR. Dessa fyra delar är dock mest till för att klustra samman roller som har mer med varandra att göra. Se det som en modell och inte som en ren organisationsindelning. 

HR-organisationen kan se ut på många sätt. Allt ifrån gedigna HR-organisationer med flera chefsnivåer inom större traditionella organisationer (så som exempelvis större myndigheter) till mindre HR-organisationer där HR-roller kan ingå i varje team (så som inom vissa snabbväxande scale-up bolag).

Låt oss gå igenom de fyra olika delarna.


1. HR-stöd

Den första delen kallar jag för HR-stöd. Här assisterar man chefer och medarbetare med administrativa ärenden så som lön, tidrapporter, arbetsmiljöärenden, varningar och rekryteringar. Man stöttar även i de lokala förhandlingarna.

Här är några exempel på roller inom området HR-stöd och vilka arbetsuppgifter de innefattar.


Vad gör en HR-administratör?

En HR-administratör hjälper ofta till med administrativa delar av HR-processer. Detta kan exempelvis röra sig om att administrera rekryteringar eller koordinera kompetensutveckling.


Vad gör en HR-generalist?

En HR-generalist är, precis som det låter, en person med generella kunskaper i många delar av HR-domänen. 


Vad gör en HR-assistent?

En HR-assistent är oftast anställd på personalavdelningen och arbetar direkt under personalchefen/HR-chefen. I övrigt kan rollen ofta innefatta ungefär samma typ av uppgifter som dem som en HR-administratör har. Assistenten hjälper till i det dagliga HR-arbetet och då ofta som administrativt stöd.


Vad gör en HR Partner?

HR Partner är ett brett begrepp och en tjänst som ofta fyller flera roller. Det kan dels handla om det administrativa segmentet vilket exempelvis kan innefatta lönehantering, arbetsrättsliga frågor, sjukdomar, ledighet samt hantering av avtal, viktiga dokument med mera. 

En HR Partner kan också fylla en operativ roll, vilket innebär att de hjälper till att få den dagliga verksamheten att flyta på så smidigt och effektivt som möjligt. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med bemanning vid arbetstoppar eller att ta fram analyser kring kommande kompetensbehov. 

HR Partnern kan även ha strategiskt ansvar för att utveckla verksamheten genom att bland annat utforma och implementera processer och policys för att nå uppsatta affärsmål. När HR partnern arbetar mer på den strategiska nivån kallar man ofta denna roll för HR Business Partner (se mer längre ned) men i stort menar man samma sak.


Vad gör en HR-chef/HR Manager?

På en del företag säger man fortfarande Personalchef. Detta är helt enkelt chefen över personalavdelningen, HR-enheten eller motsvarande.


2. Strategiskt HR-arbete

Inom andra segmentet, strategiskt HR-arbete, arbetar man fram övergripande processer för  exempelvis rekrytering, arbetsmiljö, Förhandling, utbildning, resor och möten. Man kan även arbeta med HR Controlling för övergripande kontroll av HR:s ekonomi, olika mätetal (KPI:er) och HR-kommunikation. Arbetet handlar ofta om att utveckla processerna långsiktigt.

Tjänsterna i strategiskt HR-arbete och dess arbetsuppgifter listas här nedan.


Vad gör en HR Business Partner?

En HR Business Partner är ofta anställd av personalavdelningen, HR-enheten eller motsvarande men direkt kopplad till en operativ verksamhet eller ett affärsområde. Denna har som uppgift att ge strategiskt stöd och främja affären med humankapitalet som grund.


Vad gör en HR-specialist?

HR-specialist-rollen kräver ofta en djup kompetens inom ett personalrelaterat område. HR-specialisten kan exempelvis hjälpa till med bedömningar avseende kompetens och kompetensutveckling eller vara specialiserad mot rekrytering eller personalvård. Det är helt enkelt en specialist som är specialiserad på ett särskilt område inom HR.


Vad gör en HR-kommunikatör?

HR-kommunikatören är en person som stödjer med strategisk kompetens inom intern kommunikation, alltså kommunikation mot egna anställda. HR-kommunikatören jobbar ibland nära marknadsavdelningen.

Vad gör en HR-konsult?

HR-konsulter kan fylla en viktig funktion inom det strategiska HR-arbetet. Organisationer ligger ofta i olika faser vid olika tidpunkter vilket innebär att stödet behöver se lite olika ut över tid. Då kan en HR-konsult mycket väl vara en bra lösning. 

Under vissa tidsperioder står man inför en större transformation och kan då behöva stöd med förändringsledning eller expertis inom nya arbetssätt. Vid andra tillfällen är det något helt annat som utgör utmaningen.


3. Löneadministration

Inom löneadministration arbetar man med löner och ser till att alla medarbetare får ersättning för sitt arbete på ett effektivt och smidigt sätt. 

Exempel på tjänster i inom gruppen löneadministration och vad de gör är:


Vad gör en löneadministratör?

Löneadministratören ser till att löner administreras och betalas ut på rätt sätt och i rätt tid. En löneadministratör kan också ha arbetsuppgifter som innefattar bokföring i olika datorprogram.


Vad gör en lönechef?

Som lönechef ansvarar du för att utveckla löneprocessen. Lönechefen har ofta ansvar för medarbetare som arbetar med löneprocessen.


4. IT-stöd inom HR

Inom dagens HR-avdelning används ofta en specifik HR-tech-stack bestående av flera mikro-/SaaS-tjänster (Software as a Service) som tillsammans löser olika delar i HR-processerna. Några exempel på systembehov som finns inom HR är: tidsrapportering, lönehantering, rekrytering, personalhandböcker, learning managment, onboarding, crossboarding, offboarding med många fler. Dessa system behöver någon ha ansvar för och se till att de används på bästa möjliga sätt för att bidra till att nå organisationens långsiktiga mål.

I denna grupp har jag hittat många olika roller som alla innefattar mer eller mindre liknande arbetsuppgifter. Tre av dessa är: HR-förvaltare, applikationsspecialist HR-system och HR Stack-specialist.

Alla dessa roller arbetar som sagt på ett eller annat sätt med att vidareutveckla och förvalta IT-stödet kring HR för att stödja dessa processer i högsta möjliga utsträckning. Detta kan göras i samverkan med egna IT-resurser, med konsulter eller genom att ta in COTS-produkter (Commercial Off The Shelf-produkter) eller Open Source-produkter (mjukvara med öppen källkod).


Framtidens viktigaste roller inom HR

The Cognizant Center for Future of Work och Future Workplace inledde tillsammans ett projekt för att avgöra hur framtidens HR kommer att se ut. Det mynnade ut i 60 nya HR-jobb med tillhörande ansvarsområden och färdigheter som ansågs nödvändiga för att lyckas i varje roll. Därefter rangordnades jobben och följande 21 HR-roller pekades ut som några av de absolut viktigaste rollerna inom framtidens HR-värld:

 1. Strategic HR Business Continuity-Director
 2. Chatbot and Human Facilitator
 3. Genetic-Diversity Officer
 4. VR Immersion Counselor
 5. HR Data Detective
 6. Algorithm Bias Auditor
 7. Human-Network Analyst
 8. Human Bias-Officer
 9. Workplace Environment Architect
 10. Work From Home Facilitator
 11. Future of Work Leader
 12. Climate Change Response Leader
 13. Second-Act Coach
 14. Gig Economy Manager
 15. Human-Machine Teaming Manager
 16. University 4Life Coordinator
 17. Distraction Prevention Coach
 18. Chief Purpose Planner
 19. Head of Business Behavior
 20. Director of Well-Being
 21. Employee Enablement Coach

Jag tänkte beskriva några av dessa roller lite närmare då jag tycker att resonemanget kring dessa säger något intressant om vår samtid. Coronapandemin har i hög grad påverkat vår framtid och sättet som HR-domänen måste arbeta på samt de mål som måste eftersträvas. Detta avspeglas i nedanstående roller.


Vad gör en Director of Wellbeing?

En Director of Wellbeing är tänkt att driva välmående som affärsstrategi med det yttersta målet att behålla och attrahera den bästa arbetskraften. I praktiken kan det handla om att ta strategiska beslut gällande hälsotjänster och nyttja metoder som värnar om de anställdas sammantagna hälsa. 

Personen i rollen som Director of Wellbeing driver aktivt frågor kring hälsofrämjande policys och förmåner i organisationen. Det här är en roll som vissa företag redan har börjat ta in och som vi lär se mer av framöver.


Vad gör en The Future of Work Leader?

Gigekonomin innebär en ständigt ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Alla marknader rör sig snabbare och agilitet har blivit en konkurrensfördel. Det är svårt att säga hur morgondagens jobb kommer att se ut samtidigt som organisationer snabbt måste kunna ställa om för att tillvarata nya tekniska lösningar eller kapitalisera på nya uppkomna behov. 

Inte minst covid-19 påvisade kravet på snabba förändringar där företagsledare måste hitta nya sätt att expandera. Restaurangindustrin och resebranschen blev tydliga exempel på detta under Coronapandemin. Här föds också nya roller. 

The Future of Work Leader är en roll som är tänkt att ta ansvar och driva frågan om att hitta de mest värdefulla färdigheterna som behövs i takt med att arbetskraften fortsätter att utvecklas. Rollen ansvarar för företagets strategi framåt och att föreslå vilka insatser som skulle krävas gällande färdigheterna hos den nuvarande personalen. 

The Future of Work Leader är en roll som kopplas till lärande och kompetensutveckling på strategisk nivå. Personen behöver även skapa sig en helhetsbild om branschen och konkurrenshot för att veta vilka nya jobb och färdigheter som behövs för att organisationen ska fortsätta vara framgångsrik.


Vad gör en Work From Home Facilitator?

Distansarbetet har under lång tid varit på uppåtgående och Coronapandemin har, som vi alla vet, fungerat som en inkubator åt denna trend. Rollen som Work Home Facilitator fungerar tvärfunktionellt, så att anställda som inte sitter inne på kontoret ges samma fördelar som de som arbetar på plats. 

Personen i rollen som Work From Home Facilitator är en person som kan se till att policys, processer och tekniker är anpassade för alla – oavsett var de arbetar ifrån. En viktigt del i rollen är därför att driva frågan om att stärka känslan av tillhörighet så att alla känner sig inkluderade och upplever att de har ett syfte, även i avsaknad av fysiska möten. 

I takt med ett ökat distansarbete får vi med oss massa fördelar men organisationen måste även beakta och begränsa de nackdelar som denna utveckling innebär. En process där Work From Home Facilitatorn spelar en nyckelroll.Världen förändras – så även HR

Det är tydligt att samhället förändras och att HR-domänen måste göra detsamma. Exakt vilka roller en organisation behöver är kanske inte så intressant utan snarare hur man behandlar stora strategiska HR-områden. Det är en spännande framtid vi går emot där IT-stödet i allt större utsträckning integreras i alla processer och kravet på mobilitet bara blir större och större.

Vill du lära dig mer om hur mikrotjänster kan bidra till ett snabbare, rättvisare och mer träffsäkert urval? Läs mer om Brite.


Ladda ned vår gratis guide

Lär dig mer om hur du kan öka träffsäkerheten på era rekryteringar genom att använda tester – på rätt sätt.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.

Vill du lära dig allt om framtidens rekrytering?

Vi älskar forskning och kunskap. Det hoppas vi att du också gör. Är du sugen på de senaste trenderna inom rekrytering och HR? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.