5
 min läsning

Vanliga förkortningar och begrepp inom HR

HRM, ATS och GMA. Inom HR-världen slängs det med en hel del förkortningar och begrepp som kan göra det svårt att hänga med. Vi redogör här för de vanligaste förkortningarna inom HR och rekrytering.

HRM, ATS och GMA. Inom HR-världen slängs det med en hel del förkortningar och begrepp som kan göra det svårt att hänga med. Vi redogör här för de vanligaste förkortningarna inom HR och rekrytering.
Abstract background, green and nay blue consisting of triangles and, squares and dots.

21 förkortningar och begrepp rekryterare måste ha koll på

Innan vi går in och förklarar begreppen på djupet kommer här en sammanfattande lista över de begrepp och förkortningar som förklaras i detta blogginlägg.

 1. HR -Human Resources
 2. HRM -Human Resources Management
 3. HCM - Human Capital Management
 4. ERP -Enterprise Resource Planning
 5. ATS - Applicant Tracking System
 6. Onboarding - Introduktionsprocessen för en ny medarbetare
 7. Crossboarding - Som onboarding fast vid internt rollbyte
 8. Offboarding - Processen när en medarbetare ska lämna
 9. GMA - General Mental Ability
 10. CV - Curriculum Vitae
 11. IAM - Identity and Access Management
 12. KBR - Kompetensbaserad rekrytering
 13. Employer Branding - Hur en arbetsgivare uppfattas av nuvarande, tidigare och potentiella medarbetare
 14. KPI - Key Performance Indicator
 15. LCMS - Learning Content Management System
 16. LMS - Learning Management System
 17. LRS - Learning Record Store
 18. OKR - Objectives and Key Results
 19. SaaS - Software as a Service
 20. Talent Acquisition - Ett proaktivt arbete för att hitta de bästa kandidaterna
 21. RecTech - Recruitment Technology

HR

Först och främst, vad står egentligen HR för? Svaret är Human Resources. Fritt översatt: Humankapital eller helt enkelt de resurser som en organisation har som består av människor. Ofta en organisations viktigaste resurs.

HRM

HRM är en förkortning för Human Resources Management, eller personalhantering översatt till svenska. Kan även benämnas personaladministration på svenska, men HRM-konceptet täcker också i större utsträckning de strategiska aspekterna av HR-avdelningens uppgifter.

HRM kan även avse ett HRM-system (Human Resources Management System) eller HRIS (Human Resources Information System). Båda dessa är programvaror som kombinerar ett antal system och processer för att säkerställa enkel hantering av mänskliga resurser, affärsprocesser och data. Det kan handla om att lagra anställdas data, hantera löner, rekrytering, tid- och närvarorapportering samt kompetens- och utbildningsregister.

HCM

HCM är en förkortning för Human Capital Management är HCM. Detta är i praktiken synonymt med HRM. Det handlar alltså också om personalhantering eller personaladministration. 

ERP

ERP står för Enterprise Resource Planning, men vad betyder ERP egentligen? Det enklaste sättet att definiera ERP är att tänka på alla de centrala processer som behövs för att driva ett företag: ekonomi, HR, tillverkning, försörjningskedja, tjänster, anskaffning och mycket mer. På den mest grundläggande nivån integrerar ERP dessa processer i ett enda system. ERP-system hanterar alltså mycket mer än “bara” HR-processen, men den ingår oftast.

ATS

ATS står för Applicant Tracking System, alltså en programvara som rekryterare och arbetsgivare använder för att sortera och prioritera kandidater till en eller flera lediga tjänster.

Onboarding

Onboarding är den introduktionsprocess som används när en ny medarbetare anställs. Medarbetarens ledare har ett ansvar att göra tillträdandet av den nya rollen och organisationen så smidigt som möjligt.

Crossboarding

Corssboarding är motsvarigheten till onboarding i fallet där en medarbetare byter roll internt. Med crossboarding avses ofta hela processen där den avgående och tillträdande ledaren har ett övergripande ansvar för att gradvis fasa ut nuvarande roll och göra tillträdet till den nya rollen och organisatoriska enheten så smidigt som möjligt.

Offboarding

Offboarding är processen när en medarbetare lämnar ett företag. Offboarding inkluderar ofta kunskapsöverföring, slutsamtal, inlämning av utrustning med mera.

GMA

GMA står för General Mental Ability - alltså generell begåvning eller den generella intelligensfaktorn på svenska. Den generella intelligensfaktorn (förkortad g) är ett begrepp som används inom psykologin för att kvantifiera vad som är utmärkande för resultaten från intelligenstester. Varför är detta viktigt inom HR? Därför att GMA utgör det mätinstrument som har högst prediktiv validitet mot arbetsprestation. Därför använder man ofta GMA-test i samband med urval. 

Läs mer om hur viktigt det är att mäta GMA i rekryteringsprocessen.

CV

CV är förkortningen för Curriculum Vitae vilket är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder "levnadslopp". Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Ofta används CV tidigt i en rekryteringsprocess för att göra ett första urval av kandidater. Detta förfarande kan dock ifrågasättas starkt då det finns väldigt lite som talar för att kunskap, erfarenhet och färdigheter skulle säga särskilt mycket om en persons kommande arbetsprestation. 

Läs mer om problematiken med att utgå från ett CV tidigt i rekryteringsprocessen.

IAM

IAM står för Identity and Access Management, vilket är processer och programvara för att hantera åtkomsträttigheter till ett antal olika system med hjälp av lätt kontrollerade "identiteter". Det är ett sätt att hantera användare och deras rättigheter, baserat på organisationens struktur och enligt varje användares arbetsuppgift. 

IAM har i sig inte så mycket med HR att göra men för att bibehålla hög IT-säkerhet genom god IAM så är det ofta avgörande att ha ett bra dataflöde från HR-systemet.

KBR

KBR står för kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att man i rekryteringsprocessen fokuserar på de kompetenser som krävs i så väl tjänsten som organisationen. 

KBR skiljer sig från exempelvis meritbaserad rekrytering, som lägger mest vikt vid tidigare studier och arbete. KBR fokuserar istället på intervjuer, tester och behov för att ta reda på om personen ifråga har det som krävs för den specifika tjänsten. Detta förutsätter dock att den rekryterande parten vet vad som krävs för tjänsten, alltså att kravspecifikationen är rätt.

Tema HR har skrivit ett djupgående och bra blogginlägg om vad kompetensbaserad rekrytering innebär.

Employer Branding

Employer Branding är ett uttryck som beskriver hur en arbetsgivare uppfattas av nuvarande, tidigare och potentiella medarbetare. 

De aktiviteter och insatser en arbetsgivare gör för att stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsplats är därför direkt kopplade till arbetsgivarens Employer Brand.

KPI

KPI står för Key Perfomance Indicators, på svenska ofta översatt till nyckeltal. I HR-sammanhang handlar det ofta om exempelvis sjukfrånvaro i procent, andel anställda som lämnar inom ett år och andra siffror som säger något om situationen för de anställda i företaget.

LCMS

LCMS står för Learning Content Management System. Vanligen brukar man med LCMS mena den miljö där organisationens utbildningsmaterial tas fram.

LMS

LMS står för Learning Management System och kan definieras som ett system för att göra inlärningselement och inlärningsmoduler tillgängliga för användaren. Modulerna sätts sedan samman i kurser och utbildningsprogram i onlinekurser eller e-learning.

LRS

LRS står för Learning Record Store och är en datalagringssida för administrativ information eller metadata om lärandet i organisationen. Det kan exempelvis röra sig om information om hur stor del olika kursdeltagare har genomfört en utbildning. LRS bygger på xAPI-standarden och gör det möjligt för användaren att överföra utbildningsgsdata mellan olika skolor och företag.

OKR

OKR står för Objectives and Key Results och låter varje medarbetare sätta upp mål och/eller initiativ i sitt arbete. Varje medarbetare sätter upp sitt OKR, ofta beskrivet som "ett önskat framtida läge" (Objective), och listar sedan de effekter som måste åstadkommas för att nå detta framtida läge (Key Result).

SaaS

SaaS betyder på engelska Software as a Service. På svenska kan detta översättas till "programvara som en tjänst". 

Detta är inte direkt ett HR-ord men många HR-processer använder sig nu för tiden av SaaS-lösningar, varför det kan vara bra att kunna. 

Leveransmodellen blev populär när tillgång till system via domäner och appar (som till exempel molntjänster) tog över lösningar där hela programvaran installeras på varje enskild användares dator. Samtidigt ändrades licensmodellerna från höga startkostnader till jämnt fördelade priser under användningsperioden.

Talent Acquisition

Talent Acquisition, eller talangförvärv, beskriver ett proaktivt, ständigt pågående, arbete för att hitta de bästa och strategiskt starkaste kandidaterna för organisationen.

RecTech

RecTech är en hopslagning av orden "Recruitment" och "Technology" och innebär att med stöd av ny teknologi, ofta i form av Artificiell Intelligens (AI), bedriva rekrytering på ett så pass effektivt och träffsäkert sätt som möjligt.


Ladda ned vår gratis guide

Lär dig mer om hur du kan öka träffsäkerheten på era rekryteringar genom att använda tester – på rätt sätt.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.

Vill du lära dig allt om framtidens rekrytering?

Vi älskar forskning och kunskap. Det hoppas vi att du också gör. Är du sugen på de senaste trenderna inom rekrytering och HR? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.